Dairy Vikas Uttarakhand, Mangal Paro

Haldwani, Nainital(Uttarakhand)

 E-Mail: dirdairyvikas@yahoo.co.in

 Phone : 05946- 252052